(+48) 573 447 712
magdalena.porzezynska@bbs-legal.pl

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

 

Jestem jedną z nielicznych osób w Polsce, która specjalizuje się w prawie pomocy publicznej oraz świadczy kompleksową obsługę prawną dedykowaną beneficjentom realizującym projekty współfinansowane ze środków publicznych. Współkieruję praktyką środków unijnych i pomocy publicznej oraz praktyką prawa energetycznego w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy.

Moje doświadczenie obejmuje całościową obsługę prawną projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych oraz pozwala na przeprowadzenie klientów od strony prawnej przez cały proces pozyskania środków, ich rozliczenia oraz zachowania trwałości zrealizowanych projektów. Przygotowywałam szereg opinii prawnych dotyczących m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych czy zachowania konkurencyjności przy realizowanych projektach. Wielokrotnie doradzałam przy strukturyzacji transakcji celem zachowania ich zgodności z unijnymi regułami pomocy publicznej. Miałam okazję pracować przy wielu precedensowych sprawach prowadzonych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i samą Komisją Europejską.

Oprócz tego, specjalizuję się w krajowym i unijnym prawie energetycznym oraz prawie ochrony środowiska. Uczestniczyłam w szeregu transakcji dotyczących nabycia lub sprzedaży projektów z sektora energetycznego (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii), w tym w badaniach due diligence projektów oraz spółek energetycznych. Doradzałam również przedsiębiorcom z branży energetycznej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKA

 

Jestem doktorem nauk prawnych oraz adiunktem (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą unijnego prawa ochrony środowiska i energetycznego oraz fundusz unijnych i prawa pomocy publicznej UE. Jestem autorką szeregu publikacji poświęconych tej tematyce, w tym współautorką komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz autorką pierwszej na rynku monografii stanowiącej całościowe opracowanie tematyki związanej z pomocą państwa przyznawaną wytwórcom energii z odnawialnych źródeł w świetle prawa Unii Europejskiej [zob. szerzej – publikacje].

Jako pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności i kierownik Szkoły Prawa Polskiego, odpowiadam m.in. za zagraniczną wymianę akademicką z innymi wydziałami prawa. Jestem również członkiem Rady Wydziału, Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne oraz Rady Dydaktycznej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Na studiach prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim prowadzę ćwiczenia (z podstaw prawa Unii Europejskiej i prawa materialnego Unii Europejskiej) oraz wykłady specjalizacyjne i konwersatoria (z prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego i prawa pomocy publicznej). Prowadzę również wykłady w języku angielskim na kierunku Sustainable Development organizowanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Jestem członkiem Zespołu badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz opiekunem naukowym studenckiego Koła Naukowego Prawa Ochrony Środowiska. Sprawuję również opiekę tutorską nad studentami Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostałam w 2020 roku wyróżniona nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznawaną naukowcom i dydaktykom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu.

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

 

Od kilku lat angażuję się w działania edukacyjne oraz przedsięwzięcia służące popularyzacji nauki wśród licealistów i studentów pierwszych lat studiów. Pełniłam rolę mentorki w ramach programu Akademia Liderek Biznesu, organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi oraz regularnie pojawiam się w roli wykładowcy programu Akademia Energii, którego sama jestem alumnką. Dodatkowo od września 2019 roku sprawuje funkcję opiekuna jednej z klas III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w ramach realizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Programu Klas Akademickich. Program ten ma na celu propagowanie wiedzy o prawie i studiach prawniczych wśród licealistów.

Do góry