(+48) 573 447 712
magdalena.porzezynska@bbs-legal.pl

Wybrane publikacje naukowe

 

 • M. Porzeżyńska, “Wspieranie zatrudnienia i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” [w:] D. Dzienisiuk, M. Supera-Markowska (red.), “Podatki i składki z tytułu zatrudnienia”, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 227-229.
 • M. Porzeżyńska, “Can the EU’s SME Definition be Limited? Comments on the Background of the Polish Financial Shield”, European State Aid Law Quarterly 2020, nr 3, s. 339-345.
 • M. Porzeżyńska, “Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej”, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • M. Porzeżyńska, Komentarz do art. 18a-38, 200-206, 213-216 Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz komentarz do art. 9t Prawa energetycznego [w:] M. Czarnecka, T. Ogłodek (red.) “Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz”, C.H. Beck, Warszawa 2020
 • M. Porzeżyńska, “Uwagi na tle pojęcia energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 1(8), s. 16-25.
 • M. Porzeżyńska, “Wybrane systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 9(843), s. 29-35.
 • M. Porzeżyńska, “Wykaz podstawowych orzeczeń”, [w:] A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), “Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne”, Warszawa 2018, wyd. II, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s. 573-594.
 • M. Porzeżyńska, “Wpływ proponowanych zmian dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo rynku energetycznego w Polsce”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6), s. 78-87.
 • M. Brodawka (Porzeżyńska), “Umowy o dostarczanie energii elektrycznej zawierane z konsumentem”, [w:] M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), “Ochrona prawa konsumenta na rynku mediów elektronicznych”, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 353-366.
 • M. Brodawka, (Porzeżyńska) “Case C-573/12 Ålands Vindkraft AB v Energimyndigheten: National Support Schemes for Green Energy Production and the Free Movement of Goods”, University of Warsaw Journal of Comparative Law 2015, nr 1, s. 114-122.
 • M. Brodawka (Porzeżyńska), “The analysis of the implementation of the environmental impact assessment of projects in the Polish legal system”, Polish Yearbook of Environmental Law 2014, nr 4, s. 27-44.

Wybrane wypowiedzi w mediach

 

Do góry