(+48) 573 447 712
magdalena.porzezynska@bbs-legal.pl

Pomoc publiczna i środki unijne

 

 • Kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów (negocjacje z instytucjami, bieżące doradztwo), a także podczas kontroli oraz audytów.
 • Solidna reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych m.in. o odzyskanie niewypłaconych dotacji oraz zwrotu środków.
 • Sporządzanie protestów i skarg w procedurze oceny projektów.
 • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych, zasad zwrotu środków i oceny projektów, dnia udzielenia wsparcia, ekspektatywy udzielenia dofinansowania czy zachowania konkurencyjności w projektach.
 • Doradztwo przy strukturyzacji transakcji podmiotów z unijnym wsparciem w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej.
 • Wsparcie w procesie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, zakupów realizowanych w projektach, rozliczania i monitorowania wskaźników projektów.

Prawo energetyczne

 

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Prowadzenie negocjacji oraz sporów z organami regulacyjnymi lub innymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przedsiębiorstw energetycznych.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz paliw płynnych, a także doradztwo w uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych.
 • Pełne doradztwo przy zawieraniu umów typu corporate PPA, zarówno w modelu wirtualnym, jak i fizycznej dostawy.
 • Kompleksowe wsparcie klientów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji zarówno w instalacje wytwórcze jak i w sieci gazowe i elektroenergetyczne, w tym współpraca z inwestorem w procesie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo, a także wsparcie prawne w procedurze zamówieniowej.
 • Kompleksowe usługi prawne dla odbiorców energochłonnych w zakresie m.in. uzyskania i utrzymania statusu odbiorcy przemysłowego, uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej, optymalizacji kosztów energii, gazu lub ciepła oraz efektywności energetycznej.

Ochrona środowiska

 

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przemysłową klienta.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej ochrony środowiska.
 • Doradztwo na rzecz operatorów zakładów przemysłowych w procesach dotyczących emisji, kwestii związanych z zagrożeniem awarią przemysłową czy też ochroną wód.
 • Doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych oraz wodnoprawnych.
 • Wsparcie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
 • Doradztwo w zakresie działalności związanej z gospodarką odpadami oraz dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
 • Wsparcie i reprezentacja w sporach z organizacjami ekologicznymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

 

Do góry